Voorwaarden Lidmaatschap

Voor deelname aan de Krav Maga Zeeland lessen en evenementen geldt een minimum leeftijd van 8 jaar. Tenzij anders vermeldt. Deelnemers van Krav Maga Zeeland evenementen (reguliere lessen, workshops, seminars, cursussen e.d.) verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de deelnemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de deelnemer komen. Voor deelnemers die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt het op verzoek te tonen bewijs van goed gedrag niet Krav Maga Zeeland behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan bovenstaand artikel, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Krav Maga Zeeland. Wanneer blijkt dat de deelnemer onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.


Lidmaatschap
Krav Maga Zeeland hanteert verschillende contributievormen, zie Prijzen op onze site. Proeflessen zijn gratis. Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar peildatum van 1 juli 2023. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Krav Maga Zeeland worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulie- contract volledig in te vullen en af te geven aan de instructeur, voor de cursussen samen met een kopie identiteits- en bankpas en KMG-bondslidmaatschapsformulier ( zie KMG-NL lidmaatschap). Het lidmaatschap vangt aan, nadat Krav Maga Zeeland het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De inschrijving wordt automatisch verlengd. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.


In gebreke
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Krav Maga Zeeland om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


Aanpassen lestijden
Krav Maga Zeeland behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is Krav Maga Zeeland gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal er geen les/training plaatsvinden.  Wij vragen u ook op tijd aan- of af te melden voor de les via de Eversports App. 


Opzeggen lidmaatschap
Opzegging kan met inachtneming van 1 maand opzeg termijn ingaande op de eerste van de volgende maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, voorzien van een handtekening en persoonlijk te worden overhandigd bij de aan de instructeur. Achterstallige betalingen dienen te zijn voldaan of te worden voldaan op moment van opzegging. Wanneer het lid het lidmaatschap niet s chriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van een maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


Aansprakelijkheid
Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het deelnemen aan lessen van Krav Maga Zeeland en het gebruik maken van apparatuur en materiaal geschiedt geheel op eigen risico. Krav Maga Zeeland is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten. De deelnemer verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgel open als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening.

Krav Maga Zeeland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de deelnemer ontheft Krav Maga Zeeland van elke aansprakelijkheid. Door het inschrijfformulier te ondertekenen verklaart de student nadrukkelijk de lessen van Krav Maga Zeel and te volgen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door de student zelf zal worden gedragen. Krav Maga Zeeland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Zeeland van elke aansprakelijkheid.


KMG-NL lidmaatschap
Men dient ook lid te worden van de bond, dit geschiedt tegen een jaarlijkse betaling van €25,-. In het eerste jaar zijn er bijkomende administratie kosten van €5,- en betaalt men €30,- Betaling geschiedt rechtstreeks aan de bond middels een machtiging voor incasso cq KMG bondsformulier. Verlenging is jaarlijks €25, - (KMG houdt zich het recht om volgens de KMG-NL richtlijnen de contributie te verhogen) De cursist dient, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmg-kravmaga-global.nl.


Naamsgebruik en leerstof
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Krav Maga Zeeland kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.


Opvragen
De algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Zeeland zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.kravmagazeeland.com. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Zeeland te accepteren.

Print article